1 Definicje

 1. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Personalna Kuchnia będzie dostarczała posiłki składające się na część Usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 2. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia diety objętej Zamówieniem.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Personalna Kuchnia –  FHU Michał Ozimkiewicz z siedzibą w Toruniu ul. Bema 23/29 posiadająca NIP:956-195-51-55, REGON:340508376
 5. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Personalna Kuchnia wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. O każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Personalna Kuchnia poinformuje Klientów w formie wiadomości sms co najmniej na 4 dni przed tym okresem.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Personalna Kuchnia lub zamierzająca z nich korzystać.
 7. Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie Zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z Personalną Kuchnią.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Personalną Kuchnię dostępny pod adresem: https://personalna-kuchnia.pl/regulamin
 9. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Personalną Kuchnię, dostępny pod adresem elektronicznym: www.personalna-kuchnia.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie Usługi.
 10. Teren Dostawy – DANE DO DOSTAW
 11. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Personalną Kuchnią przedmiotem, której jest świadczenie na rzecz Klienta Usługi.
 12. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Personalną Kuchnię obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta indywidualnie wybranej przez klienta diety składającej się z wytypowanej ilości posiłków o określonej zbiorczej ilości kilokalorii.
 13. Zamówienia – zamówienie na realizację Usługi przez Personalną Kuchnię, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Przedmiot Zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania Zamówień oraz korzystania przez Klientów z Usług świadczonych przez Personalną Kuchnię.
 2. Klient korzystający z Usług Personalnej Kuchni zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając Zamówienie dokonuje akceptacji jego treści;
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta w Serwisie, pobierając go z zasobów Serwisu pod adresem: https://personalna-kuchnia.pl/regulamin/ albo kierując wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta Personalna Kuchnia na adres e-mail: biuro@personalna-kuchnia.pl .
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Personalną Kuchnię danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Personalną Kuchnię określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu https://personalna-kuchnia.pl/ dostępnej pod adresem: https://personalna-kuchnia.pl/rodo/

3 Założenie konta w serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:1) imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),2) Adresu,3) adresu e-mail,4) numeru telefonu,5) siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
 3. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
 4. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

4 Korzystanie z serwisu

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Personalna Kuchnia poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. W sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Personalna Kuchnia zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Personalna Kuchnia przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Personalnej Kuchnii przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Personalnej Kuchnii zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status “zakończone”.

5 Zamówienia klientów posiadających konta w serwisie

 1. Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Usługi, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres biuro@personalna-kuchnia.pl . Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Personalna Kuchnia nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Personalna Kuchnia zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Personalnej Kuchnii.
 5. Realizacja dostaw produktów składających się na Usługi wygląda następująco:
  Zaksięgowanie środków w: poniedziałek do godziny 18:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: czwartek
  Zaksięgowanie środków w: wtorek do godziny 18:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: piątek
  Zaksięgowanie środków w: środa, czwartek lub piątek do godziny 18:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: poniedziałek
  Zaksięgowanie środków w: niedziela do godziny 16:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: środa,
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Personalna Kcuhnia nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Personalną Kuchnię o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych.
 8. Po złożeniu Zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Personalną Kuchnię potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, termin dostawy. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
  Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: biuro@personalna-kuchnia.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na diety.

 10. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 11. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Personalna Kuchnia nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Personalną Kuchnię, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.

6 Zamówienia klientów niezarejestrowanych w serwisie

 1. Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem Personalna Kuchnia, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Usługi, ustalone warunki realizacji Zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych przekazanych Personalna Kuchnia w trybie § 6 ust. 1 Regulaminu.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres biuro@personalna-kuchnia.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Personalna Kuchnia nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Personalna Kuchnia zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem w godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu otrzymania potwierdzenia płatności przez Personalną Kuchnię przesłanego przez Klienta w formie e-mail na adres biuro@personalna-kuchnia.pl.
 5. Realizacja dostaw produktów składających się na Usługi wygląda następująco: Zaksięgowanie środków w: poniedziałek do godziny 18:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: czwartek
  Zaksięgowanie środków w: wtorek do godziny 18:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: piątek
  Zaksięgowanie środków w: środa, czwartek lub piątek do godziny 18:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: poniedziałek
  Zaksięgowanie środków w: niedziela do godziny 16:00 – najwcześniejsza możliwa aktywacja: środa,

  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.

 6. Personalna Kuchnia nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Personalną Kuchnię o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych.
 8. Personalna Kuchnia zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu lub podania niekompletnych danych.
 9. Po złożeniu Zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Personalną Kuchnię potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, termin dostawy.
 10. Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności.
 11. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem. Zgłoszenie braku realizacji usługi wykonywanej przez Personalną Kuchnię powinno nastąpić w przeciągu 24 h.
 12. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Personalnej Kuchni zamawiający zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.
 13. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na diety.
 14. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Personalna Kuchnia nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Personalna Kuchnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Personalna Kuchnia wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.
 17. Niezależnie od warunków składania zamówień na podstawie § 5 i § 6 Regulaminu, pracownicy Personalna Kuchnia pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakty”.

7 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa zdefiniowana w § 1 ust. 4 Regulaminu, możliwa do realizacji w ramach dostępnych pakietów na stronie https://personalna-kuchnia.pl/
 2. Każdy posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 3. Personalna Kuchnia oferuje ponadto Klientom torby termiczne w zestawie z wkładami chłodzącymi, utrzymujące zalecaną temperaturę posiłków w nich się znajdujących. Koszt jednej torby, mieszczącej w sobie 5 pudełek diety to 110 (słownie: sto dziesięć) złotych / torba. Kwota powyższa wpłacana jest na konto Personalnej Kuchni.

8 Warunki dostawy

 1. Na Terenie Dostawy Usługa dostarczana jest przez Personalną Kuchnię za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 2. Koszt dostawy wynosi 6 (słownie: sześć) złotych dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości diet.
 3. Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku diet pod wskazany adres wymaga złożenia Zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia diet w tym samym terminie.
 4. Personalna Kuchnia oferuje możliwość realizacji Usługi poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z działem obsługi klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 58 727 22 22 lub drogą mailową e-mail: biuro@personalna-kuchnia.pl
 5. W przypadku realizacji dowozu poza Teren Dostawy Personalna Kuchnia pobierać będą opłatę w kwocie indywidualnie określonej i uzgodnionej z Klientem.
 6. Dostawa diet przeznaczonych na dni od poniedziałku do piątku odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety, zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. w Toruniu dostawa diet odbywa się w godzinach 04:00-06:00;
 7. Personalna Kuchnia zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Spółki możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania uprawnień Klienta do formułowania roszczeń.
 8. Brak odbioru dostarczonej diety przez Klienta bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę lub formułowania innych roszczeń.
 9. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy diety.
 10. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dostarczonej diecie. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od sprzedającego (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem przy problemowej dostawie).
 11. Usługa realizowana jest w zakresie Dni roboczych – od poniedziałku do piątku, w związku z powyższym Personalna Kuchnia nie mają możliwości dostarczać diet przeznaczonych na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Istnieje możliwość zamówienia diety z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (np. na sobotę), która zostanie dostarczane razem z dietą piątkową. Tak dostarczona dieta dodatkowa będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia diet wraz z piątkową dostawą na weekendy, koszty dowozu zostaną pomniejszone o dni w których odbędzie się powielona dostawa.

9 Cena i metody płatności

 1. Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce ,,Cennik” i obowiązuje dla wszystkich Zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
 2. Wszystkie ceny podane przez Personalną Kuchnię wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.
 3. Wszelkie opłaty Zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Personalnej Kuchni o numerze: ************************* lub poprzez system Przelewy24.
 4. Płatności na rzecz Personalnej Kuchni następując przed rozpoczęciem realizacji Usługi. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W razie nabycia w związku z działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.

10 Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Zawieszenie dostarczania danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: biuro@personalna-kuchnia.pl , co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 18:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia diety. W przeciwnym wypadku Personalna Kuchnia dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
 2. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. Wstrzymane  dni nie przepadają,  jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania.
 3. Anulowanie Zamówienia diety jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktyczną datą dostawy diety wysyłając formularz rezygnacji dostępny w Serwisie. Środki za pozostałe dni nie podlegają zwrotowi.
 4. Zmianę adresu dostawy, należy zgłosić mailowo na adres biuro@personalna-kuchnia.pl do godz. 18:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku, bądź na stałe. O każdorazowej zmianie adresu Klient zobowiązany jest poinformować Personalna Kuchnia drogą mailową lub poprzez Serwis.
 5. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Personalna Kuchnia. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika. Informację o chęci wprowadzenia zmian należy, zgodnie z zasadą dosłać z trzydniowym wyprzedzeniem.
 6. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usług. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji i wysłać na adres biuro@personalna-kuchnia.pl .
 7. W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej aktywacji, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
 8. Zwrot należności nastąpi jeżeli Personalna Kuchnia nie dowożą diet do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email. Zwroty realizowane są w ciągu 10 Dni roboczych na rachunek bankowy, który jest na formularzu zwrotu wypełnionego przez Klienta.
 9. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.

11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego Zamówienia, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Reklamacje” albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Personalna Kuchnia, sporządzonej według wzorów zamieszczonych w Serwisie w zakładce „Reklamacje”.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:1) dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),2) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),3) nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,4) datę dostawy,5) opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji Zamówienia,6) dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Personalnej Kuchni reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

12 Program lojalnościowy

 1. Personalna Kuchnia wprowadzają program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Serwisie (Panel Klienta) – dalej zwany: „Programem Lojalnościowym”.
 2. Program Lojalnościowy opiera się na sprzedaży premiowej, w ramach której Klientom przyznawane są punkty za określone działania w Panelu Klienta.
 3. Z chwilą założenia Konta Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
 4. Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje punkty według poniższego schematu: 1) rejestracja w Panelu Klienta = 10 punktów, 2) dopisanie się do newslettera = 10 punktów, 3) przedłużenie diety na min. 20 dni = 10 punktów za każdą dietę, 4) zamówienie pierwszej diety min. 20-dniowej za pomocą dedykowanego linku = 10 punktów za każdą dietę, 5) wykorzystanie dedykowanego linku przez nowego Klienta = 20 punktów dla osoby polecającej za każdą dietę zakupioną przy użyciu linku.
 5. Punkty naliczane są od razu po spełnieniu określonych wyżej warunków i przeliczane są wg. reguły 1 punkt = 1 brokuł = 1 PLN.
 6. Personalna Kuchnia mogą zwiększyć lub zmniejszyć ilość punktów otrzymywaną za zakup określonych produktów.
 7. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Klient może wykorzystać przy kolejnych Zamówieniach realizowanych przez Panel Klienta, z zastrzeżeniem, że minimalne Zamówienie winno obejmować pakiet 20 dni, wymieniając je jednorazowo na rabaty w proporcji 1 punkt – 1 PLN. Wartość rabatu udzielonego poprzez wykorzystanie punktów Programu Lojalnościowego może wynieść maksymalnie 99% Zamówienia.
 8. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Klient może wykorzystać przy kolejnych Zamówieniach diet przez Panel Klienta wymieniając je jednorazowo na rabaty w proporcji 1 punkt – 1 PLN.
 9. Klient może sprawdzić stan uzyskanych punktów poprzez Panel Klienta.
 10. Punkty można wykorzystywać jedynie na rabaty w Panelu Klienta, nie można wymieniać ich na gotówkę ani na vouchery.
 11. Niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Klienta z możliwością wykorzystania przy kolejnym zamówieniu z zastrzeżeniem, iż punktu zgromadzone na Koncie Klienta pozostają aktywne przez okres maksymalnie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia ich pozyskania, po tym okresie zgromadzone punkty zostają anulowane.
 12. W przypadku wykrycia nadużycia lub naruszenia zasad Programu Lojalnościowego przez Klienta, Personalna Kuchnia mają prawo zablokować zgromadzone przez Klienta punkty.

13 Promocje

 1. Promocje przygotowywane przez Personalną Kuchnię nie łączą się.
 2. Promocje naliczane są od ceny diety i nie uwzględniają kosztów dowozu.
 3. Personalna Kuchnia honorują Kartę Dużej Rodziny. Zakres uprawnień z tego tytułu obejmuje 10% (słownie: dziesięć procent) zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na całą ofertę diet przy zamówieniu minimum 3 pakietów jednocześnie, trwających równolegle. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami. Dieta domówiona w trakcie trwania pakietów z naliczoną zniżką, nie podlega rabatowi.
 4. Kody rabatowe dostępne u osób promujących Personalna Kuchnia są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety.
 5. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla Personalna Kuchnia przy wprowadzaniu danego programu.

14 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy będący usługą ściśle związaną przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

15 Pozostałe uzgodnienia

 1. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Personalnej Kuchni.
 2. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Personalna Kuchnia. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Personalnej Kuchni, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).